radio

Онлайн радио
Баннер
Баннер

Проект статуту територіальної громади

Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Фото

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА _____________ .

ПРОЕКТ

На виконання свого конституційного обов’язку, з метою дотримання народовладдя, яке реалізується на основі ст. 5, абзац 1 Конституції України, ми приймаємо статут територіальної громади міста ____________.Преамбула

Цей Статут розроблений на дотримання конституційного ладу у місті _______ , як об’єднаної територіальної громади всіх його адміністративно- територіальних районів -і визначає основи життєдіяльності територіальної громади міста та засади здійснення нею місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа Статуту

1. Статут територіальної громади м. ________ (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР, інших законів України.

2. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної громади міста і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3. Предметом відання Статуту є основні інструменти здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста _____________.

РОЗДІЛ II

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2. Система місцевого самоврядування

1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування і основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста (ст.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Закон), ст. 140 -143 Конституціï Украïни, ст. 3-6 Європейськоï хартіï місцевого самоврядування, ст. 169, 173 Цивільного кодексу Украïни).

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо (через загальні збори громадян та (чи) громадських представників, чиï повноваження підтверджені протоколом, референдум громадян), так і через створений нею в якості засновника представницький орган місцевого самоврядування (міську раду та її виконавчий комітет) (ст. 140, 143 Конституції України).

3. Загальні збори чи референдум проводяться за ініціативою не менше 5% жителів громади, що підтверджено документально, голови громади, голови представницького органу громади - міськоï ради, рішенням представницького органу громади, комітету громадських представників.

4. Через громадського представника рішення громадських слухань мають бути опубліковані для ознайомлення громади. Таке рішення за умови отримання підтримки 5% членів громади в обов'язковому порядку розглядається загальними зборами громади (чи ïï представницьким органом, якщо це питання стосується сфери делегованих повноважень) у будь-який визначений статутом спосіб.


РОЗДІЛ III

СКЛАД ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ЙОГО ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 3. Склад територіальної громади міста

Територіальну громаду міста (далі – територіальну громаду) складають жителі, які постійно чи тимчасово проживають на його території і не визнані судом недієздатними. Членом територіальної громади також може бути кожний громадянин України, який має на території громади нерухоме майно, спадкоємці майна жителів, які проживають чи проживали на території громади.

Стаття 4. Загальні збори громадян

1. Загальні збори громади міста – це збори членів територіальної громади (в будь-якій з визначених статутом формі) в особі громадських представників, уповноважених протокольно членами громади вирішувати наперед визначені питання місцевого значення (відповідно до статті 8 Закону та статті 12 Положення “Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні”).

2. При розгляді і вирішенні питань збори керуються Конституцією України і законами України, а також цим Статутом.

Стаття 5. Мережева демократія

1. Територіальна громада ___________ визнає рішення, прийняті шляхом електронного голосування громадян чи громадських представників із застосуванням інструментів мережевої демократії.

2. Комітети територіальноï громади __________ здійснюють свою діяльність із застосуванням інструментів мережевої демократії.

3. Інструменти мережевоï демократіï пропонує громаді та впроваджує інформаційний комітет територіальної громади.

4. Інформаційний комітет територіальноï громади забезпечує діяльність центрів підтримки членів громади, які не мають доступу до інтернету.

РОЗДІЛ IV

ОРГАНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

Стаття 6. Міська рада

1. _____________ міська рада - це представницький орган територіальноï громади, утворений територіальною громадою міста __________ як юридичною особою публічного права.

2. Територіальна громада міста ___________ через електронне голосування (більшістю голосів) або через загальні збори громадських представників (більшістю голосів членів громади) зберігає за собою право ветувати будь-яке рішення сесії чи виконкому міської ради, якщо вони суперечать інтересам територіальної громади м.Коломиї (ст. 2 п. 2 –Закону, ст.6 п.1 – Закону, ст.75 п.2 – Закону).

3. Територіальна громада може розпустити міську раду з використанням будь-якого механізму, передбаченого статутом, більшістю голосів в разі, якщо її діяльність буде суперечити інтересам громади.

Стаття 7. Міський голова

1. Міський голова є головою представницького органу територіальної громади, визнається головною посадовою особою територіальноï громади, але міський голова є підзвітним, підконтрольним та відповідальним перед громадою (ст.75 п.1 Закону).

Стаття 8. Профільні комітети громадських представників

1. До профільних комітетів громадських представників входять члени громади, затверджені загальними зборами громади у будь-який визначений статутом спосіб прийняття рішення.

2. Профільний комітет громадських представників уповноважений виносити на електронне голосування питання місцевого значення, які стосуються виконання ним доручень територіальноï громади.

3. Профільний комітет громадських представників уповноважений запрошувати в якості радників фахівців у сфері діяльності комітету.

Стаття 9. Прозорість та звітність

1. Міський голова, сесія міської ради, виконком міської ради не уповноважені приймати будь-які рішення, що стосуються життєдіяльності м._________ і його території без погодження з територіальною громадою, котра має статус первинного суб’єкта місцевого самоврядування. Від імені територіальноï громади вони уповноважені приймати рішення лише за спеціальним дорученням громади (Ст. 173 Цивільного кодексу Украïни).

2. Всі рішення сесії, виконкому міської ради повинні бути донесені до членів територіальної громади м.___________ шляхом надання витягу з протоколів засідань сесії, виконкому згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст. 40 Конституції України.

3. Всі грошові надходження та всі грошові витрати виконкому міської ради повинні бути доступні в режимі реального часу на сайті міської ради.

4. Всі угоди по закупівлях та виконанню робіт, укладені виконкомом міської ради, повинні бути опубліковані на сайті міської ради, із зазначенням партнерів та сум.

5. Всі рішення, прийняті територіальною громадою м._________, публікуються для ознайомлення на сайті міської ради і повідомляються голові та виконавчому комітету міської ради.

РОЗДІЛ V. ВЛАСНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОÏ ГРОМАДИ Стаття 10. Майно громади.

Територіальній громаді міста належить право власності на рухоме і нерухоме майно, землю, природні ресурси, доходи місцевих бюджетів, що поповнюються за рахунок оренди, продажу цього майна, землі, інші кошти, житловий, нежитловий фонд, культові споруди і будівлі, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, що є у власності територіальної громади міста, а також об’єкти їï спільної власності з іншою територіальною громадою та об’єкти, що перебувають в управлінні районних та обласних рад.

Об’єкти права власності громади не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади (ст.21 закону, ст.60 п. 1,2 закону).

РОЗДІЛ VІ

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Реєстрація статуту чи його затвердження органом місцевого самоврядування необов’язкові.

Зміни та доповнення до статуту приймаються загальними зборами громадських представників або шляхом референдуму, зокрема із застосуванням електронного голосування більшістю голосів жителів територіальної громади.

Прийнято загальними зборами громади ........................

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

ПРОСТО ПРО ГОЛОВНЕСтатті які щойно читали
 
fineworld.info